Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Угода 
міжУрядомУкраїниіУрядомРеспублікиБєларусь продіяльністьзалізничноготранспорту

УрядУкраїниіУрядРеспубліки Бєларусь,якінадалііменуються"Сторони",визнаючиправовласностіназалізничнийтранспорт,якийналежитьУкраїнііРеспубліціБєларусь;

вважаючизадоцільнезбереженнятехнологічноїєдностізалізничноїтранспортноїмережі;

враховуючинадзвичайнуважливістьперевезенняпасажирівівантажівякміжУкраїноюіРеспублікоюБєларусь, таківтретідержави;

визнаючизначеннякоординаціїіспільноїдіяльностізалізничноготранспортуобохдержав,погодилисьпротаке:

Стаття1

Функціональнадіяльністьзалізничноготранспортуобохдержав, атакожвиготовленняіутриманнярухомогоскладу,технічнихзасобів,забезпеченнябезпекируху,збереженнявантажівздійснюєтьсязаєдиниминормативами.

Стаття2

Перевезенняпасажирівівантажівміжстанціямизалізницьобохдержавздійснюєтьсянапідставідіючихна моментпідписанняданої Угодинормативнихдокументів.

ПриорганізаціїперевезеньпасажирівівантажівзалізничнимтранспортомізУкраїнипотериторіїРеспублікиБєларусьтаізРеспублікиБєларусьпотериторіїУкраїни, атакожтранзитомізтретіхдержавабовтретідержавиСтороникоординуютьсвоїдіїпривиробленні,зурахуваннямзаконодавствсвоїхдержав,тарифноїполітикизметоюзалученнядодатковихтранзитнихвантажопотоківнацінапрямкиіоформленнявнеобхіднихвипадкахвідповіднихугод.

Сторонипроводятьпогашеннязаборгованості, якавиникаєвпроцесіперевезеньнакористьоднієїізСторін, непізніше30днівпіслязакінченнячерговогокварталу шляхомперерахуваннячерезвідповідніустановибанків,погодженихадміністраціямизалізничноготранспортусум.

ПривведенніоднієюізСторіннаціональноївалюти, порядокіумовивзаєморозрахунків, атакожвалюта, напідставіякоїпроводятьсярозрахунки,будутьвизначенідвосторонньоюУгодою.

Стаття3

Сторони, ввипадкуукладенняугодвобластізалізничноготранспортузіншимидержавами,якінезачіпаютьінтересиіншоїдоговірноїСторони,будутьповідомлятипроцеіншудоговірнуСторону.

ДоукладенняновихугодСторонизберігаютьдіючийпорядокздійсненняперевезеньвантажівіпасажирівзалізничнимтранспортомівстановленийранішеукладенимиМіжурядовимиугодамиіконвенціямивобластізалізничноготранспорту,учасникамиякихбувколишнійСРСР.

ПереліктакихугодіконвенційвизначаєтьсяСторонамиокремоюУгодою.

КожнаізСторінприукладаннізтретімидержавамиУгодвсферізалізничноготранспорту,якізмінюютьпорядок, установленийУгодами,зазначенимивданомупунктібудеповідомлятипроцеіншуСторону.

Стаття4

Сторониздійснюютьскоординованутарифнуполітику.Тарифивміждержавномусполученніустановлюютьсянапідставіспеціальнихугод.

Розрахункизаміжнародніпасажирськіівантажніперевезення,наданіпослуги,проводятьсяувідповідностідоУгоди,укладеноїміжДержавноюАдміністрацієюзалізничноготранспортуУкраїниіУправліннямБєларуськоїзалізниціподальшому-компетентніоргани).

Стаття5

Сторони:

3бережуть:

-технологічнізв'язки,якісклалисяміжзалізницямиУкраїниіРеспублікиБєларусь;

-діючісхемиобертанняпасажирськихпоїздів,ділянокобслуговуванняпоїздівтяговимизасобамиіпоїзднимибригадами;

-змінипринеобхідностібудутьздійснюватисяповзаємнійдомовленостікомпетентнихорганівСторін.

Доручаютьсвоїмкомпетентниморганампідготуватиокреміугоди:

- повстановленнюсистемвідповідальностізапорушеннятехнологічнихпараметрівперевізноїроботи;

- попридбанню,експлуатаціїіремонтурухомогоскладу,контейнерів,обладнанняітехніки.

Надаютьправовідповідниморганамуправліннязалізничнимтранспортомпроводитипереговори поекономічнійоцінцііоблікувзаємнихінтересів,визначеннюпорядкупідготовкиізатвердженнятехнологічнихпараметрівперевізноїроботи.

Стаття6

Порядок експлуатації та передачі у власність Республіки Бєларусь майна, розташованих на її території залізничних ділянок і що входять до складу Південно-Західної і Львівської залізниць:

ст.Горностаївка-роз'їздЛисички,Хоробичі-Терехівка,Неданчичі-Янів,Удрицьк-Горинь;ідовласностіУкраїнимайна,розташованихнаїїтериторіїзалізничнихділянок,щовходятьдо складуБєларуськоїзалізниці:Заболотьє-Хотислав, Овруч -Виступовичі;

визначаютьсяокремоюУгодоюміжкомпетентнимиорганами.

Стаття7

ЗалізницяоднієїСторонинесевідповідальністьзаматеріальнізбитки,нанесенізїївинизалізницііншоїСторони.

Стаття8

Сторонизобов'язуютьсявиконувативзаємнізобов'язанняпопостачаннютехніки,обладнання,запаснихчастиніматеріальнихресурсівдля потребзалізничноготранспорту,зобов'язуютьсястворитиспільніпідприємстваповиробництвущебня,матеріалівверхньоїбудовиколії,запаснихчастинідеталей, ремонтурухомогоскладу.

Стаття9

Сторонирозробляютьікоординуютьнауково-технічнуісоціальнуполітикуназалізничномутранспорті,інформуютьодин одного прорішення,якіприйнятііготуютьсявцихгалузях.

Стаття10

Порядокперетинукордону,проведенняприкордонногомитногоііншихвидівконтролю будерегулюватисяокремоюУгодоюСторін.

Стаття11

Сторонибудутьспівробітничативгалузінавчанняінженерів,техніків,робітниківмасовихпрофесійзалізничноготранспортуірозробкиіншихвимогдорівняїхпідготовки, атакожвизнають,щовиданіпрозакінченняучбовогозакладукваліфікаційнідокументибудутьматиоднаковуюридичнусилу натериторіяхобохдержав.

Стаття12

3міниідоповненнядоцієїУгодиоформляютьсяпротоколами,якієневід'ємноючастиноюУгоди.

Стаття13

Сторонизаявляють,щодана УгодавідкритадляпідписанняУрядомбудь-якоїдержави,залізничнамережаякоїмаєтехнологічнийзв'язокззалізничноюмережеюУкраїниіРеспублікиБєларусьабобудь-якоїдержави, якаприєдналасьдоданоїУгоди.

Стаття14

Дана Угодавступаєв силузмоментуїїпідписанняібудедіятинадалідозакінчення90днівздня, коли однаізСторінотримаєповідомленняіншоїСторонивписьмовомувиглядіпросвійнамірприпинитидіюУгоди.

Вчиненовм.Києві, 17грудня1992 р. вдвохпримірниках,коженукраїнськоюібєларуськоюмовами,причомувсітекстимаютьоднаковусилу.

Додаткова інформація