Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І УРЯДОМ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УГОДА

між Урядом України i Урядом Азербайджанської Республіки про

співробітництво в галузі залізничного транспорту

Укладена: 24.03.1997, м.Київ


         Уряд УкраїниiУряд Азербайджанської Республіки (далі "Договірні Сторони"), ґрунтуючись на принципах рівноправного партнерства та взаємної поваги, надаючи ваги координації та спільній діяльності залізничного транспорту обох держав, визнаючи надзвичайну важливість залізничних перевезень пасажирів і вантажів як у двосторонньому сполученні, такiтранзитом в треті країни, домовились про таке :

СТАТТЯ 1

1. Договірні Сторони здійснюють співробітництво, надають одна одній необхідну допомогу з метою подальшого розвитку залізничного сполучення між обома країнамиiвживають необхідних заходів для вдосконалення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів.

2. Договірні Сторони вважають за доцільне підтримувати регулярне виробничо-технічне, економічне та наукове співробітництво в галузі залізничного транспорту.

3. Кожна з Договірних Сторін забезпечує в межах законодавства держав Договірних Сторін та чинних міжнародних правил необхідні умови для безперешкодного перевезення пасажирів, транспортування вантажів, багажу та пошти, проїзду рухомого складу як між обома державами, такiтранзитом їхніми територіями у треті країни.

СТАТТЯ 2

Терміни, що використовуються в цій Угоді, мають таке значення:

1. "Компетентні органи Договірних Сторін":

з української сторони - Міністерство транспорту України;

з азербайджанської сторони - Азербайджанська державна залізниця.

2. "Залізниці Договірних Сторін":

з української сторони - Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця);

з азербайджанської сторони - Азербайджанська державна залізниця.

3. "Службовий персонал Договірних Сторін ":

працівники Компетентних органів, Залізниць Договірних Сторін, які безпосередньо виконують завдання, що випливають з цієї Угоди.

Стаття 3

1. Договірні Сторони домовились дотримуватися чинного на залізничному транспорті порядку здійснення перевезень пасажирів та вантажів відповідно до міжнародних договорів,угод та конвенцій в галузі залізничного транспорту, учасниками яких вони є.

2. Кожна з Договірних Сторін залишає за собою право укладати угоди в галузі залізничного транспорту з іншими країнами,не зачіпаючи основоположних інтересів іншої Договірної Сторони.

Стаття 4

Договірні Сторони надають повноваження Компетентним органам Договірних Сторін i Залізницям Договірних Сторін для укладання угод, які визначають детальний, стосовно до конкретних умов, порядок реалізації положень цієї Угоди.

Стаття 5

1.ДоговірніСтороннизобов’язуютьсязабезпечуватибезперешкоднеприймання тапросуваннятранзитнихвантажів, щопрямуютьзалізницямиобохдержав. Організація перевезень вантажів залізничним транспортом з території Азербайджанської Республіки транзитом по території України таз України транзитом по території Азербайджанської Республіки, а також транзитом з третіх країн  в треті країни і порядок розрахунків регулюються двосторонніми угодами між Залізницями Договірних Сторін та багатосторонніми міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту, учасниками яких вониє. Для оперативного вирішення питань транзитних перевезень Залізниця однієї Договірної Сторони можевідкривати на території держави іншої Договірної Сторони своє представництво відповідно до законодавства Сторін.

2. Правила технічної експлуатації залізниць, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв, рухомого складу і вимоги, що ставляться до них, умови забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, система організації руху поїздів та принципи сигналізації на залізницях обох держав  регулюються узгодженими Залізницями Договірних Сторін нормативними документами.

Стаття 6

1. Договірні Сторони визнають за необхідне здійснення скоординованої тарифної політики на залізничному транспорті обох держав.

2. Тарифи та порядок розрахунків у міжнародному залізничному сполученні встановлюються двосторонніми угодами між Компетентними органами і Залізницями Договірних Сторін і багатосторонніми міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту, учасниками яких вониє.

Стаття 7

Залізниці Договірних Сторін забезпечують невідкладне інформування одна одної про виникнення перешкод у здійсненні залізничного сполучення між обома країнами на територіях своїх держав, а також про усунення цих перешкод.

Стаття 8

ДоговірніСтороннисприяютьоднаоднійузабезпеченнівзаємнихпоставокрухомогоскладу, обладнання, машин, механізмів, запасних частин, деталей верхньої будови колії, нафтопродуктів та інших матеріальних ресурсів для потреб залізниць на взаємовигідних умовах.

Стаття 9

1. Компетентні органи Договірних Сторін та Залізниці Договірних Сторін за взаємною згодою можуть направляти на територію держави кожної з Договірних Сторін службовий персонал для виконання  завдань, що випливають з цієї Угоди.
           2. Перетин державного кордону службовим персоналом Договірних Сторін для виконання завдань, що випливають з цієї Угоди, здійснюється у встановлених пунктах пропуску відповідно до законодавства держав Договірних Сторін i міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони.

3. Службовий персонал однієї Договірної Сторони:

а) виконує свої обов'язки на території держави іншої Договірної Сторони відповідно до міжнародних

норм, національного законодавства Договірних Сторін та узгоджених службових інструкцій;

б) при в'їзді, виїзді та перебуванні на території держави іншої Договірної Сторони зобов'язаний

дотримуватись чинних там правових норм;

в) при перебуванні на території держави іншої Договірної Сторони має право носити формений одяг,

 державні відзнаки розрізнення своєї держави.

4. Компетентні органи та Залізниці однієї Договірної Сторони несуть відповідальність за роботу свого

 службового персоналу під час його перебування на території держави іншої Договірної Сторони i здійснюють

 контроль за його діяльністю.

5. Службовий персонал Залізниць Договірних Сторін у взаємних контактах користується азербайджанською

 та українською мовами або мовою, прийнятою в міжнародному спілкуванні за погодженням з Компетентними

 органами Договірних Сторін. Договірні Сторони прагнуть до того, щоб службовий персонал знав державні

 мови обох держав.

6. Договірні Сторони безкоштовно надають першу медичну допомогу в необхідній мірі службовому персоналу

 однієї Договірної Сторони, який тимчасово перебуває на території держави іншої Договірної Сторони i

 виконує службові обов'язки.

Стаття 10

Кожна з Договірних Сторін забезпечує на території своєї держави у відповідності із законодавством своєї держави безпеку службового персоналу, збереження майна іншої Договірної Сторони, що використовується  виключно для виробничих і технічних потреб.

Стаття 11

Якщо в інших угодах не обумовлено інше, при визначенні матеріальної відповідальності Договірні Сторонни керуються такими принципами:

Шкоду, заподіянуСлужбовому персоналу однієїДоговірноїСтороннивнаслідокнещасноговипадку на залізничномутранспорті при виконанні ним службовихобов'язків на територіїдержавиіншоїДоговірної  Сторони, відшкодовує за законами своєїдержави та Залізниця, яку представляєпотерпілийпрацівникізякою у ньогоукладенийтрудовийдоговір. Відповідальність за шкоду, заподіяну Службовому персоналу однієї Договірної Сторони внаслідок нещасного випадку на залізничному транспорті, що стався з ним на території держави іншої Договірної Сторони не під час виконання ним службових обов'язків, несе за законами своєї держави Залізниця тієї Договірної Сторони, на території держави якої стався нещасний випадок. Відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру внаслідок нещасного випадку, що стався під час перевезення, несе за законами своєї держави Залізниця тієї Договірної Сторони, на території держави якої стався нещасний випадок, якщо не встановлено, що шкоду заподіяно через непереборну силу або внаслідок наміру потерпілого. Відповідальність за шкоду, заподіяну вантажовласнику внаслідок незбереження прийнятого у встановленому порядку вантажу до моменту отримання його одержувачем, несе Залізниця тієї Договірної Сторони, на території держави якої сталося незбереження вантажу. ЗалізницяоднієїДоговірноїСторонивідповідає перед ЗалізницеюіншоїДоговірноїСторони за шкоду, заподіяну внаслідокпровини свого службового персоналу, а також через несправнеутриманняабонеправильневикористаннярухомого складу, залізничнихспоруд, пристроїв та іншихтехнічнихзасобів, порушеннявстановлених регламентів та правил процесссуперевезення. Залізниця кожної з Договірних Сторін несе відповідальність пропорційно до ступеня своєї провини в заподіяній шкоді. У випадках, коли неможливо визначити винуватця, Залізниці обох Договірних Сторін відповідають в рівних частках.Залізниця кожної з Договірних Сторін має право на регресний позов до Залізниці іншої Договірної Сторони, якщо вона була вимушена на підставі рішення судових органів або добровільно відшкодувати збиток, заподіяний з вини останньої. Шкода, що виникла внаслідок дії непереборної сили, не відшкодовується, при наявності підтверджуючих документів. Порядок відшкодування шкоди визначається угодою між Залізницями Договірних Сторін.

Стаття 12

ДоговірніСторонниспівробітничаютьвгалузіпідготовкиінженерів, техніків, атакожробітниківмасовихпрофесійзалізничного транспорту і визнають однакову юридичну силу на території обох держав  кваліфікаційних документів  про закінчення учбових закладів України і Азербайджанської Республіки.

Стаття 13

1. Для вирішення спірних питань, що виникають внаслідок тлумачення і застосування цієї Угоди, Договірні Сторонни створюють Змішану комісію.

2. У випадку безрезультатності прямих переговорів і консультацій Змішаної комісії по вирішенню спірних питань Договірні Сторони вирішуватимуть їх іншими прийнятними для Договірних Сторін способами.

3. Зміни і доповнення до цієї Угоди оформлюються протоколами, які після затвердження або узгодження ДоговірнимиСторонами, будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 14

ЦяУгодаукладенананевизначенийтермін. Кожна з Договірних Сторін може в будь-який час припинити дію цієї Угоди, повідомивши про свій намір дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за 6 місяців до передбаченої дати припинення дії цієї Угоди. До всіх зобов'язань i контрактів, що виникли на основі цієї Угоди i не виконані до втрати нею чинності, до їх остаточного виконання застосовуватимуться положення цієї Угоди.

Стаття 15

Ця Угода набуває чинності через 30 днів після одержання останнього повідомлення про виконання всіх необхідних процедур відповідно до національних законодавств Договірних Сторін. Вчинено в м.Києві 24 березня 1997 року, в двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадках розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди переваганадається тексту російською мовою.

Додаткова інформація