Наказ Мінінфраструктури від 18.02.2013 №91 Про затвердження Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

18.02.2013

м. Київ

N 91

 


 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2013 р. за N 363/22895

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про морські порти України" та з метою організації належного обліку та контролю за гідротехнічними спорудами, розташованими на території морських портів України,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, що додається.

 

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку та його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про морські порти України", але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
18.02.2013 N 91

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 березня 2013 р. за N 363/22895

 


 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок встановлює механізм ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України та поширюється на гідротехнічні споруди (далі - ГТС), що використовуються з метою здійснення господарської діяльності та забезпечення безпеки судноплавства на території морських портів України.

 

1.2. Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України (далі - Реєстр) - електронна база даних, що включає відомості про використання, спеціалізацію, технічні характеристики та технічний стан ГТС.

 

1.3. Держателем Реєстру є Міністерство інфраструктури України (далі - Держатель).

 

1.4. Держатель забезпечує функціонування та ведення Реєстру, здійснює керівництво та безпосередній контроль за створенням Реєстру та дотриманням цього Порядку.

 

1.5. Адміністратором Реєстру є адміністрація морських портів України (далі - Адміністратор).

 

1.6. Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, його ведення, збір відомостей, внесення їх до Реєстру, систематизацію, надання доступу до Реєстру, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі, виключення даних з Реєстру, а також внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі.

 

1.7. Реєстр ведеться державною мовою.

 

1.8. Реєстр розміщується на веб-сайті адміністрації морських портів України. Доступ до відомостей Реєстру є відкритим та безоплатним.

 

II. Порядок ведення Реєстру

 

2.1. Реєстр ведеться Адміністратором з метою:

 

забезпечення єдиного обліку ГТС, розташованих на територіях та в акваторіях морських портів України;

 

узагальнення і аналізу відомостей про використання та технічний стан ГТС.

 

2.2. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про власника (балансоутримувача) ГТС та/або експлуатуючу організацію, технічні характеристики та технічний стан ГТС.

 

Відомості збираються, аналізуються, узагальнюються та вносяться до Реєстру Адміністратором.

 

2.2.1. Власники (балансоутримувачі) ГТС, розташованих на території та в акваторії морського порту, подають Адміністратору заявку про включення ГТС до Реєстру. У заявці зазначається назва ГТС, її місце розташування, інформація про власника (балансоутримувача) ГТС та/або експлуатуючу організацію. До заявки додаються завірені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності/користування ГТС.

 

2.2.2. Відомості про технічні характеристики та технічний стан ГТС вносяться до Реєстру на підставі бази даних ГТС, що ведеться Регістром судноплавства України (далі - Регістр). На кожну ГТС заповнюється облікова картка ГТС. Облікова картка ГТС містить розширені дані про технічні характеристики ГТС, конструктивні параметри споруди, відомості про зміни технічного стану ГТС, що відбулися в процесі її експлуатації. Відомості подаються Регістром Адміністратору не рідше одного разу на квартал.

 

2.2.3. Адміністратор протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки перевіряє зазначені у ній відомості з урахуванням відомостей, наданих Регістром, та вносить відповідні дані до Реєстру. У разі необхідності отримання додаткової інформації або уточнення наданої Адміністратор надсилає відповідний запит до заявника та/або Регістра.

 

2.3. До Реєстру систематично вносяться необхідні зміни з урахуванням інформації, визначеної у пункті 2.2 цього розділу.

 

2.4. Для здійснення обліку та внесення до Реєстру кожній ГТС присвоюється порядковий номер. Датою реєстрації ГТС в Реєстрі є дата присвоєння порядкового номера.

 

Для обліку порядкових номерів Адміністратором Реєстру ведеться Журнал обліку порядкових номерів гідротехнічних споруд морських портів України (додаток 1).

 

Порядковий номер присвоюється ГТС Адміністратором під час внесення відомостей до Реєстру.

 

2.4.1. Відомості про власника (балансоутримувача) ГТС та/або експлуатуючу організацію вносяться на підставі копій документів, що підтверджують право власності/користування цими ГТС. Відомості про власника (балансоутримувача) та/або експлуатуючу організацію повинні містити повне найменування та місцезнаходження для юридичних осіб або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання для фізичних осіб, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), телефон (факс, електронна адреса).

 

2.4.2. Підставою для виключення ГТС з Реєстру є повний фізичний знос ГТС та неможливість подальшої експлуатації споруди як ГТС. Письмове повідомлення про повний фізичний знос ГТС подається Адміністратору власником (балансоутримувачем) ГТС та підтверджується актом огляду ГТС, виданим Регістром в установленому законодавством порядку. Зняття ГТС з обліку здійснюється протягом 3 робочих днів з дня отримання Адміністратором відповідного повідомлення та підтверджувальних матеріалів.

 

При вивільненні порядкового номера в зв'язку із зняттям ГТС з обліку номер анулюється і повторно іншій ГТС не присвоюється. У журналі робиться позначка про анулювання порядкового номера, дату анулювання та причини такого анулювання.

 

2.5. Реєстр ведеться в електронному вигляді за формою, встановленою у додатку 2 до цього Порядку.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. В. Севрюков

 


 

Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

 


 

Журнал обліку порядкових номерів гідротехнічних споруд морських портів України

 

N з/п

Порядковий номер ГТС

Дата присвоєння номера

Назва ГТС

Власник
(балансоутримувач) ГТС

Експлуатуюча організація ГТС

Примітка
(облікова картка, дата і підстава виключення з Реєстру)

1

2

3

4

5

6

7

             
             

 


 

Додаток 2
до Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

 


 

РЕЄСТР
гідротехнічних споруд морських портів України

 

Порядковий номер ГТС

Дата призначення номера

Власник (балансоутримувач) ГТС, документ, що підтверджує право власності, користування

Найменування організації, що експлуатує ГТС, документ, що дає право на експлуатацію

Назва ГТС

Місце розташування ГТС

Призначення ГТС, основні технічні характеристики, технічний стан

Рік побудови/введення в експлуатацію ГТС

Номер ГТС згідно з базою даних Регістра

Документи Регістра про придатність до експлуатації (номер Свідоцтва про придатність ГТС до експлуатації і строк дії)

Примітка (облікова картка, дата і підстава виключення з Реєстру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

 


 

Додаткова інформація