Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Наказ Мінінфраструктури від 27.03.2013 №190 Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013

м. Київ

N 190


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 632/23164

Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту

Відповідно до статті 75 Кодексу торговельного мореплавства України, частини третьої статті 14 Закону України "Про морські порти України", підпункту 4.9.70 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України:

від 18 жовтня 2000 року N 573 "Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2000 року за N 774/4995 (із змінами);

від 18 жовтня 2000 року N 574 "Про затвердження Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2000 року за N 775/4996 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про морські порти України", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
27.03.2013 N 190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 632/23164


ПОЛОЖЕННЯ
про капітана морського порту та службу капітана морського порту

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок діяльності капітана морського порту та служби капітана морського порту в частині здійснення ними нагляду та забезпечення безпеки мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

Капітан морського порту очолює службу капітана морського порту (далі - Служба), яка входить до складу адміністрації морських портів України.

1.2. Капітан морського порту призначається на посаду і звільняється з посади Міністерством інфраструктури України за поданням Укрморрічінспекції. Капітан морського порту підпорядковується Голові Укрморрічінспекції.

Капітан морського порту під час здійснення своїх повноважень керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

У частині питань, які стосуються здійснення нагляду та забезпечення безпеки мореплавства, капітан морського порту у тому числі керується наказами Укрморрічінспекції, виданими в межах її компетенції.

1.3. Межі зони нагляду, на яку поширюються повноваження капітана морського порту щодо здійснення ним нагляду за безпекою мореплавства, визначаються наказом Укрморрічінспекції.

Нагляд за безпекою мореплавства у морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського порту, здійснює окремий підрозділ Служби.

Нагляд за безпекою мореплавства за межами території та акваторії відповідного морського порту здійснює Укрморрічінспекція.

Служба повинна забезпечувати цілодобовий нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

1.4. На посаду капітана морського порту призначається особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки, яка має диплом капітана судна валовою місткістю від 3000 тонн і більше (далі - судно) або капітана далекого плавання та стаж роботи на посаді капітана судна не менше 5 років або стаж роботи на посаді капітана судна не менше 3 років та 2 роки на посаді заступника капітана морського порту.

1.5. На посаду заступника капітана морського порту призначається особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки, яка має диплом капітана судна або капітана далекого плавання та стаж роботи на посаді капітана судна не менше 3 років.

1.6. У разі тимчасової відсутності капітана морського порту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує особа, яка його заміщує у порядку, визначеному законодавством.

1.7. Капітан морського порту має печатку і штамп із повною назвою Служби українською та англійською мовами. Капітан морського порту видає розпорядження в межах своєї компетенції, веде листування з використанням бланків капітана порту. Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать до його компетенції, обов'язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту.

Розпорядження капітана морського порту може бути скасовано Головою Укрморрічінспекції або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.

1.8. При виконанні службових обов'язків капітан морського порту та працівники Служби повинні носити формений одяг та знаки розрізнення.

1.9. Капітан морського порту входить до складу Ради порту та може входити до інших колегіальних та дорадчих органів з питань безпеки мореплавства.

II. Функції капітана морського порту

2.1. Капітан морського порту здійснює:

2.1.1. Нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.1.2. Перевірку суднових документів, дипломів, кваліфікаційних свідоцтв командного складу та членів екіпажів суден.

2.1.3. Нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту.

2.1.4. Нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

2.1.5. Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.1.6. Нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту.

2.1.7. Нагляд та контроль за криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії.

2.1.8. Облік та розслідування аварійних морських подій в установленому порядку.

2.1.9. Контрольний огляд суден з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу.

2.1.10. Нагляд за дотриманням вимог щодо:

належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання;

відповідності технічного стану суден вимогам законодавства;

справного стану та належного функціонування засобів навігаційного обладнання в порту і на підходах до нього;

отримання капітанами суден, які готуються до виходу з порту, навігаційної і гідрометеорологічної інформації.

2.1.11. Контроль за дотриманням вимог законодавства і міжнародних договорів України щодо безпечного морського перевезення пасажирів, вантажів.

2.1.12. Перегляд документів, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в порту.

2.1.13. Перевірку наявності укладання відправниками, перевізниками, одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення небезпечних вантажів у територіальному морі та виключній морській економічній зоні України на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

2.1.14. Надання довідок капітану судна, фізичним та юридичним особам, необхідних для оформлення морського протесту.

2.1.15. Видачу дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту.

2.1.16. Погодження обов'язкових постанов по порту, які належать до компетенції капітана порту.

2.1.17. Керівництво Службою.

2.1.18. У встановленому порядку проходження навчання і перевірки рівня знань та забезпечення навчання і перевірки рівня знань працівників Служби.

2.2. Капітан морського порту здійснює інші функції, визначені законодавством.

III. Права та обов'язки капітана морського порту

3.1. Капітан морського порту має право:

3.1.1. Відмовити у видачі дозволу на вихід з порту у разі:

непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;

порушення вимог до суднових документів;

несплати встановлених зборів, штрафів та інших передбачених законодавством платежів;

прийняття відповідного рішення уповноваженими законодавством органами державної влади.

3.1.2. Перевіряти всі судна, що перебувають у порту, з метою встановлення їх мореплавного стану, при необхідності оголошувати навчальні суднові тривоги.

3.1.3. Затримувати судно, а також забороняти експлуатацію об'єктів, виконання робіт, що створюють загрозу безпеці мореплавства та навколишньому природному середовищу, до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки руху суден.

3.1.4. У районах необов'язкового лоцманського проведення встановлювати обов'язкове лоцманське проведення суден у випадках:

якщо судна або їх вантаж можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;

якщо судна мають серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку їх плавання в порту.

3.1.5. Визначати час лоцманського проведення.

3.1.6. Забороняти лоцманське проведення, якщо безпечному проведенню судна перешкоджає стан погоди або моря (погана видимість, шторм, землетрус тощо), а також за наявності інших надзвичайних обставин, що створюють загрозу мореплавству.

3.1.7. Затверджувати посадові інструкції працівників Служби.

3.1.8. Безкоштовно отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для здійснення нагляду за забезпеченням безпеки мореплавства.

3.1.9. Виходити в рейс у складі екіпажів суден для підтримання професійних навичок.

3.1.10. Видавати розпорядження щодо затримки в морському порту судна або вантажу до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:

прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення багажу, зіткненням судна або іншим заподіянням шкоди;

морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;

морську вимогу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України.

Розпорядження капітана морського порту про затримання судна або вантажу на морські вимоги дійсне протягом трьох діб. Якщо протягом визначеного строку не прийнято судове рішення або рішення Морської арбітражної комісії про накладення на судно чи вантаж арешту, вони підлягають негайному звільненню.

Відповідальність за збитки, завдані необґрунтованим затриманням судна або вантажу, несуть особи, на вимогу яких відбулося затримання.

3.1.11. Капітан морського порту може мати інші права, визначені законодавством.

3.2. Капітан морського порту та працівники Служби зобов'язані у встановленому чинним законодавством порядку:

вчасно та якісно виконувати завдання, які передбачені нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями Мінінфраструктури України та Укрморрічінспекції;

об'єктивно здійснювати перевірки;

приймати рішення у відповідності до вимог законодавства з питань безпеки мореплавства;

дотримуватись трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

І. А. Горобець


Додаткова інформація