Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Регламент

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО     
рішенням Двосторонньої
соціально-економічної ради у галузі
морського транспорту
від 02 квітня 2013 р. № 1/1

 

РЕГЛАМЕНТ 

Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту

(проект)

 

1. Засідання Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту (далі – Галузева рада) скликаються її Співголовою за погодженням з іншим Співголовою, а за його відсутності - заступником Співголови ради або іншою особою, що заміщує Співголову Галузевої ради.

2. Секретаріат Галузевої ради не пізніш як за 10 днів повідомляє членів Галузевої ради про час та місце чергового засідання та розсилає матеріали, що стосуються питань, які пропонуються до розгляду.
Матеріали, що стосуються питань, які пропонуються до розгляду на черговому засіданні Галузевої ради, не пізніше ніж за місяць до проведення засідання в робочому порядку виносяться на розгляд її членів та узгоджуються під час засідання Галузевої ради.

3. Засідання Галузевої ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Головування Співголовами на засіданнях визначається черговістю. 

4. Співголова Галузевої ради або особа, що його заміщує, може запросити державних службовців, експертів, фахівців на засідання Галузевої ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цими особами або стосуються їх діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідних організацій.

5. Співголови Галузевої ради:
5.1.скликають засідання Галузевої ради за погодженням з іншим Співголовою, та головують на них;
5.2. відкривають, ведуть та закривають засідання. В разі відсутності Співголови вести засідання може член Галузевої ради за письмовим дорученням Співголови;
5.3. виносять питання на обговорення;
5.4. вносять пропозиції про заслуховування звітів членів Галузевої ради з питань, віднесених до їх відома;
5.5. організовують розгляд питань порядку денного;
5.6. надають слово для доповіді;
5.7. ставлять питання на голосування, оголошують його результати;
5.8. забезпечують дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
5.9. приймають рішення про проведення консультацій та узгоджувальних процедур;
5.10. скликають за погодженням з іншим Співголовою оперативні наради представників Сторін та Секретаріату;
5.11. приймають за погодженням з іншим Співголовою рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення, в порядку, визначеному Регламентом;
5.12. представляє за погодженням з іншим Співголовою Галузеву раду у відносинах з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями, в порядку, визначеному Регламентом;
5.13. приймає рішення про покладання виконання обов’язків Співголови на одного із представників своєї Сторони на час своєї відсутності з поважних причин;
5.14. спрямовує роботу Секретаріату Галузевої ради.
5.15. організовує та координує діяльність відповідної Сторони;
5.16. здійснює представництво відповідної Сторони у Галузевій раді та за дорученням Сторони - поза нею;
5.17. вносить за рішенням відповідної Сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Галузевої ради;
5.18. представляє за рішенням відповідної Сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Галузевою радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Галузевої ради;
5.19. скликає засідання відповідної Сторони Галузевої ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції Сторони;
5.20. узгоджує та забезпечує проведення консультацій Сторін Галузевої ради;
5.21. забезпечує інформування членів Галузевої ради від відповідної Сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Галузевої ради та в період між ними.

6. Для організації ходу засідання Співголови мають право:
6.1. в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
6.2. ставити запитання.

7. Члени Галузевої ради:
7.1. беруть участь у засіданнях Галузевої ради;
7.2. вносять пропозиції про включення до порядку денного засідання Галузевої ради питань, які відносяться до її компетенції, та беруть участь в їх обговоренні;
7.3. вносять пропозиції щодо діяльності Галузевої ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;
7.4. беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з питань, віднесених до повноважень Галузевої ради;
7.5. мають право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, які розглядаються Галузевою радою;
7.6. інформують органи та організації, які делегували їх до складу Галузевої ради, про діяльність Галузевої ради, прийняті нею рішення та свою роботу.
7.7. забезпечують виконання рішень Галузевої ради в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та на підприємствах морегосподарського комплексу.

8. Секретаріат Галузевої ради утворюється із двох осіб (по кожному представнику від Сторони) та забезпечує документальне оформлення засідань і прийнятих на них рішень:
8.1. веде робоче листування з відповідальними особами;
8.2. веде протокол засідань Галузевої ради;
8.3. розсилає інформаційні матеріали;
8.4. проводить робочі наради з відповідальними особами;
8.5. розсилає рішення Галузевої ради.

9. Галузева рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як половина її членів з кожної сторони (або осіб, що їх заміщують).
У разі неможливості забезпечити свою присутність на засіданні член Галузевої ради може письмово делегувати свій голос іншому члену Галузевої ради або спеціально уповноваженій особі, про що секретар від Сторони Галузевої ради письмово повідомляється заздалегідь.
Рішення Галузевої ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За рівного розподілу голосів голос Співголови є вирішальним.

10. Рішення Галузевої ради оформляється протоколом, який підписується Співголовами Галузевої ради, а за його відсутності - особою, що його заміщує, а також Секретаріатом Галузевої ради.
У протоколі засідання Галузевої ради зазначаються:
дата, час і місце проведення засідання, кількість членів, присутніх на засіданні;
питання порядку денного, винесені на розгляд;
назви документів, поширених серед присутніх членів;
прізвища виступаючих на засіданні;
внесені на голосування питання та пропозиції, спосіб їх вирішення;
результати голосування і прийняті рішення.
Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Галузевою радою. Протоколи розсилаються членам Галузевої ради, протягом десяти днів з часу її проведення.
Рішення Галузевої ради з питань, що належать до її компетенції, мають рекомендаційних характер і доводяться до відома керівництва Міністерства інфраструктури та інших зацікавлених осіб.

11. Для забезпечення виконання покладених на Галузеву раду завдань вона може утворювати робочі групи. Персональний склад робочих груп, що забезпечують діяльність Галузевої ради в окремих напрямках, визначають Співголови Галузевої ради за погодженням з керівниками установ, які делегують працівників для участі у зазначених робочих групах.
Голови робочих груп та їх персональний склад затверджуються рішенням Галузевої ради за поданням керівника органу виконавчої влади, місцевого самоврядування або підприємства.
Засідання робочої групи скликаються її головою або уповноваженою ним особою відповідно до затвердженого плану роботи робочої групи.
За результатами засідання робочої групи складається протокол. Копії протоколу та висновків засідання робочої групи за підписами голови робочої групи, особи, що його заміщує, та секретаря робочої групи надсилаються до Секретаріату Галузевої ради протягом 10 днів з часу проведення засідання.

12. Галузева рада інформує Національну тристоронню соціально-економічну раду, Міністерство інфраструктури України та громадськість про її утворення та діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, у тому числі і через засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

13. Галузева рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Додаткова інформація