Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Положення

 

Додаток №1
до МЕМОРАНДУМУ
про партнерство та співпрацю між
Всеукраїнським об'єднанням організацій
роботодавців транспорту «Федерація
роботодавців транспорту України»
та Професійною спілкою робітників
морського транспорту України

 


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДВОСТОРОННЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ РАДУ У ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

 

1. Двостороння соціально-економічна рада у галузі морського транспорту утворюється між Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців транспорту «Федерація роботодавців транспорту України» (надалі - Федерація) та Професійною спілкою робітників морського транспорту України (надалі - Профспілка), разом надалі - Сторони, для ведення соціального діалогу за рішенням її Сторін (далі - Галузева рада). Координацію організаційних заходів щодо створення Галузевої ради здійснює Федерація.

 

2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Положенням про Галузеву раду, затвердженим спільним рішенням Сторін.

 

3. Галузева рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і роботодавців, паритетності, незалежності, рівності та відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

 

4. Галузева рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:
4.1. участі у необхідних процесах, які виникають в результаті реформування морської галузі;
4.2. галузевих програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу в процесі реформування морської галузі;
4.3. оплати праці працівників морської галузі, забезпечення гідних умов праці та регулювання соціально-економічних питань морської галузі, продуктивної зайнятості та забезпечення безпеки праці на виробництві;
4.4. створення сприятливого інвестиційного, правового та економічного середовища для ефективної діяльності підприємств морської галузі та потенційних інвесторів-концесіонерів;
4.5. інших питань, які Сторони вважають значущими і вирішення яких істотно впливає на розвиток морської галузі та соціально-економічний стан працівників.

 

5. Галузева рада відповідно до покладених завдань:
5.1 вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку морської галузі та соціально-трудових відносин;
5.2. бере участь у розроблені проектів галузевих програм з економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин Сторін соціального діалогу, а також з питань реформування морської галузі;
5.2. організовує консультації Сторін соціального діалогу з питань, віднесених до її повноважень;
5.3. сприяє веденню колективних переговорів, укладанню та виконанню галузевих угод, колективних договорів на підприємствах морської галузі, розробляє типові форми колективних договорів, прийнятних для профспілок, так і для роботодавців;
5.4. сприяє запобіганню виникнення та врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) у морській галузі транспорту;
5.5. може утворювати за своїм рішенням комісії, робочі групи, проводити консультації, узгоджувальні процедури тощо;
5.6. організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку морської галузі транспорту та її реформування;
5.7. затверджує Регламент та плани роботи Галузевої ради.

 

6. Галузева рада має право:
6.1 звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців з пропозиціями, схваленими рішенням Галузевої ради;
6.2 делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;
6.3 одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 

7. Галузева рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу галузевого рівня, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Рішення про граничну кількість її членів приймається Сторонами соціального діалогу.
Кількісний склад Галузевої ради складається з 14 осіб, 7 з боку Федерації, 7 з боку Профспілки..
Порядок обрання (делегування) представників Профспілки та Федерації до складу Галузевої ради здійснюється відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний діалог в Україні". Строк повноважень членів Галузевої ради становить 6 років.
Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

 

8. Координують діяльність Галузевої ради Співголови, які обираються на першому засіданні із представників Сторін терміном на один рік. Порядок головування Співголів на засіданнях визначається черговістю.

 

9. Співголова Галузевої ради:
9.1. скликає засідання за погодженням з іншим Співголовою, та головує на них;
9.2. приймає рішення про проведення консультацій та узгоджувальних процедур;
9.3. скликає за погодженням з іншим Співголовою оперативні наради представників Сторін та Секретаріату;
9.4. приймає за погодженням з іншим Співголовою рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення, в порядку, визначеному Регламентом;
9.5. представляє за погодженням з іншим Співголовою Галузеву раду у відносинах з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями, в порядку, визначеному Регламентом;
9.6. приймає рішення про покладання виконання обов'язків Співголови на одного із представників своєї Сторони на час своєї відсутності з поважних причин;
9.7. спрямовує роботу Секретаріату Галузевої ради;
9.8. організовує та координує діяльність відповідної Сторони;
9.9. здійснює представництво відповідної Сторони у Галузевій раді та за дорученням Сторони - поза нею;
9.10. вносить за рішенням відповідної Сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Галузевої ради;
9.11. представляє за рішенням відповідної Сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Галузевою радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Галузевої ради;
9.12. скликає засідання відповідної Сторони Галузевої ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції Сторони;
9.13. узгоджує та забезпечує проведення консультацій Сторін Галузевої ради;
9.14. забезпечує інформування членів Галузевої ради від відповідної Сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Галузевої ради та в період між ними.

 

10. Члени Галузевої ради:
10.1. беруть участь у засіданнях Галузевої ради;
10.2. вносять пропозиції про включення до порядку денного засідання Галузевої ради питань, які відносяться до її компетенції, та беруть участь в їх обговоренні;
10.3. вносять пропозиції щодо діяльності Галузевої ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;
10.4. беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з питань, віднесених до повноважень Галузевої ради;
10.5. мають право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються Галузевою радою;
10.6. інформують органи та організації, які делегували їх до складу Галузевої ради, про діяльність Галузевої ради, прийняті нею рішення та свою роботу.

 

11. Організаційною формою діяльності Галузевої ради є засідання, періодичність проведення яких визначається Регламентом, але не рідше ніж один раз на три місяці.
Позачергове засідання Галузевої ради скликається на вимогу однієї із Сторін чи за взаємною згодою Співголів.
Засідання Галузевої ради вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини складу кожної із сторін. Рішення вважається ггрийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх від кожної сторони. Головують на засіданнях Співголови по черзі.
Рішення Галузевої ради оформляються письмово (у разі необхідності - у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій) та підписується Співголовами. Вказані рішення зазначається у протоколі засідання, який підписується Співголовами та секретарем Галузевої ради.
Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Галузевої ради, підлягають розгляду органами державної влади, органами місцевого самоврядування, та обов'язкові для виконання професійними спілками та організаціями роботодавців, що діють у галузі морського транспорту.
Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

 

12. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень Галузевої ради, організації її діяльності у період між засіданнями, визначається Регламентом, який затверджується Галузевою радою.

 

13.Для організаційного забезпечення діяльності Галузевої ради Сторони створюють секретаріат, який діє на підставі Регламенту, затвердженого Галузевою радою, та визначають його персональний склад. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Галузевої ради здійснюється у порядку, визначеному Сторонами у Регламенті.

 

14. Галузева рада інформує Національну раду та громадськість про її утворення та діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, у тому числі і через засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

 

15. Галузева рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Додаткова інформація